I want to attend OLPC Vietnam Developers Meeting

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

I want to attend OLPC Vietnam Developers Meeting

Hai Minh Nguyen
My friend Yang Nguyen told me about this meeting. My knowledge about XO machine, Squeak/EToys is limited and I'm interested in them. So I will be very glad if I can come to this meeting.
Thank  you.

--
Kiếm ma độc cô cầu bại - Ôi, một đời oanh liệt, chỉ mong được chiến bại một lần, nhưng chưa ai qua nổi quá tam chiêu!!!

_______________________________________________
Smalltalk-vn mailing list
[hidden email]
http://lists.squeakfoundation.org/mailman/listinfo/smalltalk-vn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I want to attend OLPC Vietnam Developers Meeting

Vũ Đỗ Quỳnh
Hi,

"Hai Minh Nguyen" <[hidden email]> a écrit :

> My friend Yang Nguyen told me about this meeting. My knowledge about XO
> machine, Squeak/EToys is limited and I'm interested in them. So I will be
> very glad if I can come to this meeting.
> Thank  you.

No problems. It's an open meeting, everybody truely interested,  
especially if willing to do something, is welcomed.

Address is :

Ngõ 42 Tạ Quang Bửu (Cổng Nhà thi đấu và luyện tập ĐH Bách Khoa), bên  
trong ngõ, qua cổng Viện Tin học Pháp Ngữ (IFI), rẽ phải đi đến gần  
vườn xanh là nơi đặt trung tâm CNF của AUF (ĐT: 04-38.68.48.85)


--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique

_______________________________________________
Smalltalk-vn mailing list
[hidden email]
http://lists.squeakfoundation.org/mailman/listinfo/smalltalk-vn